Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Oljeutskiller og utslippstillatelse

  Bilverksteder er pålagt å ha oljeutskillere for å rense oljeholdig avløpsvann. Alle som produserer potensielt oljeholdig/ forurenset avløpsvann skal også ha utslippstillatelse. Her finner du mer informasjon om dette.

 • Miljøfokus i bilbransjen - bli Miljøfyrtårn!

  NBFs medlemmer har lenge hatt et høyt fokus på HMS. Nå er tiden inne for å ta fatt i det ytre miljø. Gjennom prosjektet «Miljøfokus Bil» ønsker NBF at flest mulig medlemsbedrifter skal bli Miljøfyrtårn.

 • Risikostyringsverktøy for HMS

  NHO har lansert et nytt og heldigitalt verktøy for styring av HMS-risiko. Her kan du som medlem både gjøre lovpålagt risikovurdering og opprette handlingsplan.

 • ADR-veileder

  ADR-veileder

  NBF har utarbeidet veileder for risikovurdering ved reparasjon av kjøretøyer som transporterer brannfarlig væske og gass.

 • Eksplosjonsverndokument

  I forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer står det at alle virksomheter hvor det kan oppstå fare gjennom eksplosiv atmosfære, skal arbeidsgiver, eller annen som er ansvarlig for virksomheten sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges.

 • Er du klar for å motta digital sykmelding?

  Fra 15. januar 2018 innføres digital sykmelding som standard i hele Norge, og alle arbeidsgivere må være forberedt på å ta imot digital sykmelding. Den ansatte kan velge om de vil sende inn sykmeldingen digitalt. Sjekk innboksen i Altinn og gi tilganger til de i bedriften som trenger det.

 • Industrivern

  Det er et krav til Industrivern hos bedrifter som tilhører NACE-kode 45.2 og med over 40 ansatte. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) kan også pålegge bedrifter som har et risikobildet som tilsier et behov for industrivern.

 • Elektronisk stoffkartotek for bilbransjen

  En bilbedrift møter mange lovkrav, og et av dem er å ha oppdatert stoffkartotek. I forskrift om utførelse av arbeid § 2-1; Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare. Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige kjemikaliene brukes eller oppbevares i virksomheten.

 • Risikovurdering av kjemikalier

  Alle arbeidstakere skal ha enkel tilgang til informasjon om de kjemikaliene de arbeider med. Stoffkartoteket må derfor være enkelt tilgjengelig for de ansatte.

 • HMS-system i hht HMS-forskriftens §5: Internkontrollforskriften

  Sikkerhet på arbeidsplassen er viktig, og ingen vil risikere at det skjer arbeidsulykker. Et godt og systematisk HMS-arbeide bidrar til bedre arbeidsmiljø, økt lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. Internkontrollforskriften stiller konkrete krav til oppbygging og utforming av et HMS-system.

 • Logo Stami Expo

  Få oversikt over bedriftens luftmålinger

  EXPO Online gir deg full oversikt over din virksomhets luftmålinger, trygt og helt uten ekstra kostnader. Det er bare å registrere tidligere og fremtidige målinger.

 • Gammel kjemikaliemerking er ikke lenger tillatt

  Allerede i 2012 trådte de nye reglene for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP) i kraft. Siden da har de gamle og de nye faresymbolene levd side om side. Etter 1. juni 2015 har det vært krav om at alle nyproduserte kjemiske stoffer skal være merket i henhold til det nye EU-regelverket.

 • Vellykket håndtering av opplæringskrav for F-gass

  I 2011 ble det inngått avtale med Stiftelsen ReturGass om å håndtere ordningen med krav til opplæringsbevis for arbeid på AC-anlegg.

 • Produserer bedriften din farlig avfall?

  Dersom bedriften din genererer mer enn én kilo farlig avfall i året, plikter du å levere det til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere det.

 • Risikoen for strømskader øker

  Bilparken får stadig flere og flere biler med el-batterier og risikoen for strømskader øker.

 • Bruk internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen din

  NBFs samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning gir medlemmene en gunstig pris og god veiledning mht. avfallshåndtering.

 • Oppfølging av sykefravær

  Her finner du nyttige skjemaer, lenker og informasjon for å følge opp sykmeldte.

 • ENDRING I ADR/RID

  Det har vært et behov for endringer i forskriften, og til ADR/RID 2017 er det presiseringer av forskriften som har vært ute på høring og som nå er implementert i regelverket.

 • Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen

  Veiledningen er utarbeidet i et prosjekt for å øke kompetansen på risikovurdering for bransjen og bedriftshelsetjenesten. Veilederen er produsert i desember 2016, den bygger også på tidligere veiledninger utarbeidet av NBF. Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

 • Seniorpolitikk

  Her finner du relevant informasjon innen seniorpolitikk.

 • Akan kompetansesenter

  Akan hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

 • Vernerunder og verneombud

  For å opprettholde en god HMS-standard, samt fange opp evt. forbedringspunkter, er det viktig å ha rutiner for jevnlig gjennomgang av bedriften.

 • Eksponeringsregister

  Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 31 stiller krav om å føre register over arbeidstakere som er eksponert for visse helseskadelige forhold.

 • Hva gjør en når uhellet er ute?

  Det er viktig å vite hva du skal gjøre når uhellet er ute, sekunder kan være avgjørende for utfallet av hendelsen. Jo bedre forberedt man er, jo raskere får en tilkalt den hjelpen en trenger.

 • Veileder for bestilling av Bedriftshelsetjeneste (BHT)

  Bilbransjen er en bransje med mange utfordringer knyttet til arbeidsmiljøet, det er derfor pålagt bransjen å ha skriftlig avtale med en bedriftshelsetjeneste for å sikre et godt HMS-arbeid. Det er næringskoden "Vedlikehold og reparasjon av motorvogn" som er underlagt plikten til å ha avtale med Bedriftshelsetjeneste.

 • Dansk veileder om reparasjon av el- og hybridbiler

  I Danmark har bransjen i samarbeid med myndighetene utarbeidet en veileder for sikker reparasjon av el- og hybridbiler. Den beskriver sikkerhetsnivå og god arbeidspraksis for slike reparasjoner.

 • Varmt arbeid og krav til sertifikat

  NBF har den senere tid fått henvendelser med spørsmål om alle i verkstedet nå må ha sertifikat for varme arbeider. I det følgende vil vi forsøke å gjøre rede for hva varmt arbeid er, hvilke regler som gjelder og hvilken opplæring man eventuelt må ha.

 • Ringer I Vannet

  En ny måte å tenke rekruttering. Ringer i Vannet hjelper NHOs medlemsbedrifter med rekruttering av arbeidskraft, og er samtidig et vesentlig bidrag til et inkluderende arbeidsliv.

 • Medarbeiderundesøkelse

  Ta vare på bedriftens viktigste ressurs. Er det hensiktsmessig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse? -Og hvordan gjør man det?

 • Filmer om IA

  Her finner du Idébankens filmer, som handler om sentrale temaer i IA-arbeidet.

 • Aktuelle veiledninger og sjekklister knyttet til avfallshåndtering

  Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø.

 • Kjemisk helsefare

  Kjemisk helsefare i bilskadeverksteder, fullversjon

  I denne veiledningen blir de kjemiske eksponeringer under abeid i bilskadeverksteder blir presentert under de ulike arbeidsprosesser. Fullversjon er beregnet på fagpersonel som bedriftshelsetjenester og tilsynsmyndigheter.

 • Løsemiddelbrosjyre

  Løsemidler i billakkering

  Med godt utstyr og fornuftig organisering av arbeidet er det i dag mulig å lakkere biler uten risko for hjerneskade hos lakkererne. Veiledningen gir tips og råd om riktig arbeidspraksis for å unngå løsemiddelskader.

 • Herdeplast kan skade helsen din

  Herdeplast inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Denne brosjyren gir deg informasjon om herdeplast, og råd om hvordan du bør beskytte deg når du må arbeide med disse produktene.

 • HMS-status i billakeringsverksteder

  Sammendragsrapport etter kartlegging av HMS-status i billakkeringsverksteder. Blandt annet fant vi at det generelt står bedre til med HMS-arbeidet hos NBFs medlemmer enn hos ikke-medlemmer.

 • Bilde sluttrapport prosjekt løsemiddelmålinger

  Måling av løsemidler i billakkering

  NBF har, i samarbeid med billakkeringsverksteder og leverandører til bransjen, utarbeidet rapporten "Løsemiddeleksponering i billakkeringsverksteder". Rapporten viser data for løsemiddeleksponering i moderne billakkeringsverksteder.

 • Smar Repair

  Smart Repair -veileder

  Norges Bilbransjeforbund (NBF) har lenge sett behovet for retningslinjer som tydeliggjør hvem som kan utføre Smart Repair. I dag tilbys dette av en rekke aktører og bransjer som ikke har nødvendig kunnskap og utstyr.

 • Norges Bilbransjeforbund signerer klimapakt med Oslo Kommune

  Næring for klima er et klimasamarbeid mellom Oslo kommune og virksomheter i Osloregionen. NBF er blitt en partner i samarbeidet.

 • Workshop – opprett elektronisk stoffkartotek på 1-2-3

  Alle bedrifter må ha kontroll over de kjemikaliene som er i bruk, et såkalt stoffkartotek. For å ha god oversikt, samt kunne gjennomføre lovpålagte risikovurderinger, er det enklest å ha et elektronisk system for dette.

 • Enkel kontroll over dine kjemikalier

  Med ProductXchange kan NBF tilby et brukervennlig og bransjetilpasset system som enkelt gir deg kontoroll over dine kjemikalier.

 • Smar Repair

  Smart Repair -veileder

  Norges Bilbransjeforbund (NBF) har lenge sett behovet for retningslinjer som tydeliggjør hvem som kan utføre Smart Repair. I dag tilbys dette av en rekke aktører og bransjer som ikke har nødvendig kunnskap og utstyr.

 • Regelhjelp - enklere å finne frem

  Hjelp til å finne hvilke HMS-krav som gjelder for din bransje? På regelhjelp.no finnes hvilke krav og regelverk innen helse, miljø og sikkerhet som gjelder for i alt 58 bransjer. Fra 1. februar i år er det blitt ennå enklere for brukere og bedrifter å benytte nettstedet for å finne sine krav.

 • Kjemisk helsefare i bilskadeverksteder, kortversjon

  Denne veilederen gir konkrete råd og tips om riktig arbeidspraksis for å unngå helseskader på grunn av kjemikalier ved arbeid i bilskadeverksted.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring